Deklaracja dostępności Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
 • na stronie występuje zbyt niski kontrast
 • w niektórych formularzach brakuje etykiet pól

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Engelbrecht.
 • E-mail: biuro@cop.pomorskie.pl
 • Telefon: 698 146 654

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd PS COP
 • Adres: ul. Jeziorna 2/33
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: p.stec@mapaobywatelska.org.pl
 • Telefon: 666 812 944

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie posiada dostępu na wyższe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie wszystkie ciągi komunikacyjnej i posiadają odpowiednią szerokości. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Podmiot nie zapewnie informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakucaji lub uratowania w inny sposób.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress