Informacja o zakresie działalności

Nazwa podmiotu:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Dane teleadresowe:
Ul. Jeziorna 2/33
83-300 Kartuzy
tel. 666 812 944 e-mail: biuro@cop.pomorskie.pl
NIP: 8393177537, REGON: 360285914, KRS: 0000534268
 

Zakres działalności:

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego prowadzoną w następujących obszarach:

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, między innymi w zakresie określonym w art. 4. ust. 1, punkt 1 – 33 wyżej wymienionej Ustawy.
 2. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo (wsparcie zwrotne i bezzwrotne) organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego w tym:
 3. Udzielanie poradnictwa, konsultacji i informacji dla tworzących się i istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,
 4. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i w zakresie mediów obywatelskich,
 5. Wypracowanie i stosowanie standardów usług świadczonych przez Centra Organizacji Pozarządowych,
 6. Integrowanie sektora pozarządowego,
 7. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich prawidłowego wykonywania,
 8. Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, biznesem oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych,
 9. Działalność na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
 10. Działalność na rzecz wypracowywania i promowania wartości i idei wspólnych dla trzeciego sektora,
 11. Działalność na rzecz podnoszenia, jakości realizacji zadań, w tym zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe,
 12. Nawiązywanie, wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 13. Umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 14. Prowadzenie badań w zakresie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i obywateli, w szczególności z terenu województwa pomorskiego,
 15. Rzecznictwo interesów na rzecz pomorskich organizacji pozarządowych,
 16. Inicjowanie i realizację działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych,
 17. Realizacja zadań, programów i działań w następujących sferach pożytku publicznego: oświata, edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna, kultury, ochrony zdrowia, aktywizacja społeczna i zawodowa, promocja i organizacja wolontariatu oraz ochrona praw kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości i innych grup marginalizowanych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
 18. Prowadzenie Biura Sieci,
 19. Tworzenie i rozwój kompleksowego systemu współpracy i Wsparcia Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów oraz inicjatyw działających w sferze pożytku publicznego w województwie pomorskim.

Informacja sporządzona:  30 sierpnia 2021
Informacja zaktualizowana: 30 sierpnia 2021

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress