„Pozarządowy surwiwal” na wsparcie rozwoju III sektora w województwie pomorskim

PROJEKT REALIZOWANY W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Zadanie polega na wzmocnieniu trzeciego sektora w województwie pomorskim poprzez wsparcie infrastrukturalne (dostęp do pomieszczeń, sprzętu biurowego) oraz merytoryczne (zwiększenie wiedzy i kompetencji) członków/iń i/lub przedstawicieli/ek pomorskich organizacji pozarządowych. Projekt będzie przyczyniał się do wspierania prowadzenia centrów wsparcia dla pomorskich NGO (w formule Centrów Organizacji Pozarządowych). Wsparcie będzie realizowane m.in. w formie działań informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i warsztatowych, mentoringowych, animacyjnych, o charakterze upowszechniającym dobre praktyki oraz w postaci organizacji powiatowych spotkań sieciujących. Projekt będzie się również przyczyniał do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (RPS Aktywni Pomorzanie) poprzez wzmacniania sieciowych struktur organizacji pozarządowych (Pomorska Sieć COP) świadczących usługi na rzecz sektora pozarządowego w województwie pomorskim a także włączania/inkubowania nowych podmiotów (COPów) do współpracy na rzecz pomorskiego 3 Sektora.

Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

PROJEKT REALIZOWANY W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Realizator: Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w nieformalnym partnerstwie z 17 szkołą Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych (PCOP) jest zadaniem od lat realizowanym w różnym stopniu przez podmioty, które zrzeszyły się w ww. związku stowarzyszeń. Wśród założycieli Pomorskiej Sieci są organizacje powiązane i pracujące według standardów Ogólnopolskiej Sieci Organizacji SPLOT, które na bazie swoich doświadczeń wypracowały podobne standardy działania dla PS COP. Zgodnie ze swoim głównym celem statutowym Sieć działając na rzecz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są inicjatywy społeczne, w szczególności organizacje pozarządowe chce uruchomić wspólną dla całej sieci szkołę Liderów/ek działających na rzecz społeczności lokalnych. Szkoła jest cyklem warsztatów szkoleniowym dla liderów pomorskich organizacji pozarządowych, podczas którego uczestnicy będą kompleksowo przygotowywani do zarządzania podmiotami trzeciego sektora, ale także platformą wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw. Planowana na 2015 rok I edycja Pomorskiej Szkoły Liderów/ek zakłada wzmocnienie kadr pomorskich organizacji pozarządowych, które zaangażowane będą w realizację komponentów lokalnych w ramach partnerstw powiatowych realizujących zadania społeczne. W ramach Szkoły Lidera/ki PCOP odbędzie się jeden intensywny cykl szkoleniowy składający się z 9 szkoleń specjalistycznych zorganizowanych w ramach treningu zadaniowego 17 edycji szkoły Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Cykl zakłada realizację w sumie ponad 130 godzin szkoleniowych, które będą skierowane do ponad 100 osób zrekrutowanych przez dziewięciu członków Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Dla wyrównania szans udziału w warsztatach jeden uczestnik będzie mógł uczestniczyć TYLKO w jednym wybranym szkoleniu. Wartość projektu to 8980,00 PLN z czego dofinansowanie wynosi 4500,00 PLN a wkład własny osobowy to 4480,00 PLN.

 

Rośniemy-dojrzewamy-wspieramy. Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH KONKURS FIO 2015

Oferta wspólna: Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych / Słowińskiej Grupy Rybackiej / Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”

Zadanie polega na wzmocnieniu trzeciego sektora w województwie pomorskim na poziomie rozwoju systemowego wsparcia dla organizacji pozarządowych i podniesieniu potencjału podmiotów, których zespoły cechujących się wyższą od średniej motywacją do osiągania celów organizacji. Pierwsze założenie zostanie zrealizowane dzięki działaniom rozwojowym dla Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i jej członków, tj. poszerzeniu jej struktur o trzy organizacje i przygotowaniu ich do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w federacji standardami oraz stworzeniu funduszu lokalnego przeznaczonego na granty dla społeczności lokalnej i organizacji wraz ze skonstruowaniem skonstruowaniu siatki operatorów. Ostatnie działanie przyczyni się również do nawiązania współpracy z podmiotami gospodarczymi i ich zaangażowanie w działalność społeczną. Wsparcie dla konkretnych NGOów polegać
będzie natomiast na zaoferowaniu im usługi coachingu i wybranych przez nich form edukacyjnych na poziomie specjalistycznym, tak aby umożliwić im osiągnięcie możliwie jak najwyższego stopnia rozwoju. Projekt będzie miał oddziaływanie na ogół organizacji, które zyskają dodatkowe źródło finansowania swojej działalności, wsparcie w ubieganiu się o nie, a także nowe ośrodki wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i rzeczowego. Wartość zadania  wynosi 157 397,40, z czego 99 947,40 zostanie pokryte z dotacji, a 57 450,00 z wkładu własnego Oferentów (22 900,00 zł WWF, 34 550,00 zł WWO).

FIO_MPiPS_logo

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress