Ruszył pierwszy etap wyborów do Pomorskiej RDPP

Udostępnij na:

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst:  Dz. U. z 2016 r. poz.239, z późn. zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustala się następujące obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:

 • pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • edukacja;
 • kultura fizyczna;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich i prospołecznych;
 • rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);
 • ochrona i promocja zdrowia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (Zal. 1 do Trybu_ Karta_zgloszenia) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągu 10 dni kalendarzowych od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach www.ngo.pl, www.rops.pomorskie.eu  zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.

Jednocześnie informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, tel. (58) 32 68 890, email: a.kowalczys@pomorskie.eu

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński, tel. (58) 32 68 567, email: m.witkowska@pomorskie.eu, d.glinski@pomorskie.eu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress